122

396
103
83
Publiczne serwery głosowe Sygnatury Jaka jest twoja historia? Generator buildów Luna Atra Pobierz Klienta Gry Wymagania sprzętowe GW2
{https://account.arena.net/register?alt=gw2} Sygnatury Oferta Domen Publiczne serwery głosowe

Strony na domenie gw2.pl

Piszecie bloga na temat Guild Wars 2? Chcecie, aby adres strony waszej gildii wyróżniał się wśród innych? Możecie skorzystać z naszej pomocy. Wspomóżcie naszą stronę i cieszcie się adresem w domenie gw2.pl!

Spis treści

Podstawowe informacje

regulamin


Regulamin Usługi

I. Postanowienia ogólne

 • Umowa zawierana jest pomiędzy firmą "infinitum Maciej Błaszkowski", zwaną dalej "wortalem guildwars2.pl", a użytkownikiem.
 • Regulamin określa zasady świadczenia usługi wynajmu domeny przez wortal guildwars2.pl.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników, którzy podpisali umowę na świadczenie usługi wynajmu subdomeny gw2.pl.
 • Użytkownik z chwilą złożenia zamówienia potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz że akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 • Złożenie zamówienia na usługę lub uiszczenie opłaty dotyczącej usługi oferowanej przez guildwars2.pl jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz cennika.

II. Umowa

 • Umowa zawierana jest na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia jej na kolejny rok po uiszczeniu opłaty przed upływem terminu wyznaczonego przez poprzednią umowę.
 • Kontrahent zobowiązany jest do podania w trakcie składania zamówienia następujących danych:
  • imię i nazwisko;
  • adres zameldowania;
  • e-mail.
 • Wortal guildwars2.pl w razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności przekazanych danych, może wystąpić do kontrahenta z żądaniem dostarczenia w terminie do 3 dni roboczych dokumentów lub ich kopii potwierdzających wskazane dane, pod rygorem odmowy zawarcia umowy albo rozwiązania takiej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 • Wortal guildwars2.pl może odmówić zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

III. Prawa i obowiązki stron

 • Warunkiem korzystania z subdomeny gw2.pl jest umieszczenie na stronach w/w domenie nazwy wortalu guildwars2.pl oraz odnośnika do strony http://guildwars2.pl.
 • Wortal guildwars2.pl nie będzie w żaden inny sposób ingerować w treść znajdującą się na stronie, lecz może odmówić kontynuowania świadczenia usługi dla stron, na których propagowane będą treści:
  • niezgodne z polskim prawem;
  • pornograficzne;
 • Wortal guildwars2.pl odpowiada za poprawne delegowanie subdomen, które oferuje swoim użytkownikom. W razie jakichkolwiek awarii lub problemów technicznych, zobowiązuje się je rozwiązać tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
 • Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy dotyczące działania usługi należy zgłaszać przy pomocy formularza kontaktowego.

IV. Płatności

 • Wortal guildwars2.pl pobiera roczną opłatę za korzystanie z usługi w wysokości 12PLN brutto.
 • Opłatę należy uiścić do 14 dni od dnia wystawienia rachunku za usługę.
 • Dane niezbędne do dokonania opłaty zostaną wysłane do użytkownika wraz z rachunkiem.
 • W razie nieuiszczenia opłaty w terminie umowę uważa się za nieważną, a strony tej umowy mogą odstąpić od usług zawartych w w/w umowie.
 • Wortal guildwars2.pl nie wystawia faktur VAT.

V. Rozwiązanie umowy

 • Umowa może zostać rozwiązana gdy:
  • jedna ze stron nie wywiąże się z postanowień regulaminu;
  • użytkownik nie uiści w terminie opłaty abonamentowej za korzystanie z subdomeny;
  • zakończy się 12 miesięczny okres obowiązywania umowy, a nie zostanie ona przedłużona.

VI. Postanowienia końcowe

 • Wortal guildwars2.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednocześnie zobowiązuje się na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany regulaminu do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie wejścia w życie zmian.
 • Informacja przekazywana użytkownikowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian oraz jednolity tekst regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 • W kwestiach spornych interpretacja regulaminu zależy od przedstawicieli wortalu guildwars2.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy prawa międzynarodowego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2012r.